سنایی پژوهی

 

1.      تصحيح كتاب حديقه الحقيقه و شريعه الطريقه سنايي غزنوي انتشارات نشر دانشگاهي 1382

2.      ناقصي با نظام و كاملي ناتمام ، مجله رشد زبان و ادبيات فارسي 1376 سال يازدهم شماره 40

3.      یمامه سرزمين زرقاء و زراق ، مجله رشد زبان و ادبيات فارسي 1377 سال دوازدهم شماره 47

4.      حديقه احيايي در شعر فارسي ، فصلنامه  علمي - پژوهشي دانشگاه الزهراء  1376  سال هفتم شماره 23

5.   تصحيح ابياتي از حديقه سنايي بر اساس قديمي ترين نسخه خطي ، فصلنامه علمي -  پژوهشي دانشگاه الزهراء 1379 سال دهم شماره هاي 34 و 35

6.      از غزنه تا شيراز ، فصلنامه علمي -  پژوهشي دانشگاه الزهراء 1382 و 1383 ، شماره هاي 48 و 49

7.      رمزپردازی باد در آثار سنایی،زمستان 84 و بهار 85مجله علمي پژوهشي دانشگاه الزهراء

8.      ترجمه و شرح عربي حديقه سنايي ، كتاب ماه ادبيات و فلسفه شماره 92 ، خرداد 84

9.      مقاله حديقه الحقيقه سفارش بنياد دائره المعارف اسلامي براي درج در دانشنامه اسلام تاريخ تحويل خرداد 1383

10.  شركت در همايش نكو داشت سنايي ، 29 فروردين 1384 ، ارائه مقاله با عنوان ” جايگاه عقل در نظام فكري سنايي

11.  شوریده ای در غزنه ، مجموعه مقالات، جایگاه عقل در نظام فکری سنایی، نشر سخن 1385

12. شركت در مراسم اهداء چهاردهمين جايزه ادبي و تاريخي دكتر افشار به ايرانشناس هلندي پروفسور دوبروين ، دهم خرداد 1385 همراه با سخنراني درباره سنايي شناسي دوبروين

 

پایان نامه ها درباره سنایی:

 

1-  مقايسه ديدگاه هاي اجتماعي مولانا در مثنوي و سنايي در حديقه ، هما آقاجعفري ،دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات 1381

2-    نقد ساختاري حديقه الحقيقه و مخزن الاسرار ، نازنين نادري ، دانشگاه آزاد تهران مركزي  1381 – 1382

3-  مقايسه حكايت هاي سنايي در حديقه و عطار در الهي نامه و مصيبت نامه ، ماندانا مهدوي فر، دانشگاه آزاد تهران مركزي 1381 – 1382  

نقد فرماليستي غزليات سنايي ، شهربانو افغان ، دانشگاه الزهراء 1383

بررسي تأثير احياء علوم الدين غزالي و كشف المحجوب و رساله قشيريه بر حديقه سنايي  ، فاطمه اكبري ،الزهراء مهرماه 1385

 

 

 

 

 

 

 

نوشته شده توسط مریم حسینی در ساعت 19:42 | لینک  |